6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

Tunalar Otomotiv Ticaret A.Ş., Tunalar Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş., M.N.B Oto Kiralama Nakliyat Ticaret A.Ş., M.N.B. Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., TUNALAR Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan sonra “Tunalar” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,

   • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamlardan elde edilecektir:

   • Referans aracılığıyla çalışan adayı özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi,
   • İşe alım platformlarından çalışan adayı özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi,
   • Fiziki olarak iş başvuru formunun doldurulması suretiyle özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi,
   • İnternet sitelerimiz üzerinden iş başvuru formunun doldurulması suretiyle özgeçmiş bilgilerinin iletilmesi.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi amacıyla açık rızanız alınarak topluluk şirketlerimize aktarılacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

e) Yurtdışına Aktarım
Söz konusu kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmayacağını taahhüt etmekteyiz.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• “Tunalar Fiat Plaza, Söğütlü, 61100, Akçaabat / Trabzon” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• tunalarmotorluaraclar@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk.motorlu@tunalar.net adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

g) Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.